Üyelik Sözleşmesi
Sepet

ve Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

·        1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Maltepe/ İSTANBUL adresinde bulunan Klinikdepom Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Klinikdepom”) ile bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayacak olan Üye ("Üye") arasında, Üye’nin klinikdepom’un Platform’unda("Platform") sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

·        1.2. Klinikdepom ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

·        Çerez (Cookie) Politikası Platform’un fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Platform’u ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Platform üzerinden (www.klinikdepom.com) erişilebilecek olan metni ifade eder.

·        Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Klinikdepom tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Klinikdepom kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden (www.klinikdepom.com) erişilebilecek olan metni ifade eder.

·        Hesabım Sayfası Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

·        Hizmet Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Klinikdepom ya da Klinikdepom’un belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

·        Sanal Mağaza Klinikdepom Platform’u üzerinde klinikdepom usul ve kurallarına uygun olarak Satıcılar’a tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

·        Satıcı Klinikdepom ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Platform’a üye olan ve Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle Satış Merkezleri’ni ifade eder.

·        Üye/Alıcı Klinikdepom ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Platform’a üye olan ve Satıcı tarafından Platform üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi A tipi ve B tipi özel ağız ve diş sağlığı merkezlerini, A tipi ADSM’ni: Mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan diş hekimi/uzman veya birden fazla diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı veya en az % 51 hissesi diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilen ve ilgili yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu, A tipi poliklinik’leri: En az iki diş hekimi tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve ilgili yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu, Diş Hekim’lerini: 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip serbest çalışan diş hekimlerini, Poliklinik’leri: A tipi ve B tipi özel ağız ve diş sağlığı polikliniklerini, Sağlık kuruluş’larını: Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehaneleri, poliklinikleri ve ADSM’leri, Uzman’ları: Diş hekimliği uzmanlık mevzuatına göre uzman diş hekimi unvanını haiz kişileri veya dişhekimliği fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencileri ifade eder.

·        Platform Mülkiyeti Klinikdepom’a ait olan ve Klinikdepom işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.klinikdepom.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

·        Ziyaretçi Platform’u Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

·        3.1. Klinikdepom, Platform’u işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

·        3.2. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Platform’a üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar’da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

·        3.3. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

·        3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve Klinikdepom, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

·        4.1. Üye olabilmek için, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak hazırlanmış ruhsatnamenin ve T.C üniversiteleri veya bu üniversitelerle denkliği onaylanmış yabancı ülke üniversitelerinin Diş Hekimliği Fakültelerinden alınmış diplomanın Web-sitesinin ilgili bölümüne yüklenmesi, üyelik formunun eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde doldurulması veya dişhekimi olduğunu beyan eden sağlık profesyonellerinin Nüfus müdürlüğünden otomatik olarak kontrol edilecek T.C kimlik numararını üyelik formuna girilmesi ve işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir. Üye tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Klinikdepom’nın Üye’nin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvuru sırasında Üye tarafından gerçeğe uygun olmayan bilgilerin verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumlu olacaktır. Tüzel kişi Üye adına işlem yapmaya yetkili kişiler kayıt esnasında ilgili formda bildirilecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Klinikdepom nezdinde Üye’yi temsilen yapılmış kabul edilecektir. Üye, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde bahsedilen şekliyle Sağlık Profesyoneli olduğunu, gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olması halinde ise platform'un uğrayacağı maddi, manevi ve yoksun kalınan kazanç da dahil olmak üzere her türlü zararı, kesinleşmiş bir ilama gerek olmaksızın platformun ilk talebinde gayri kabili rücu olmak üzere ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

·        4.2. Üye, platformda yapılacak her türlü işlemin sorumlu hekim tarafından yapıldığını/yapılacağını aksi durumda oluşabilecek herhangi bir maddi, manevi zarar ve cezai yaptırımın Klinikdepom’nın ilk talebi üzerine nakden ödeneceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

·        4.3. Üye, kendisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Klinikdepom’ ya bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

·        4.4. Klinikdepom Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Klinikdepom, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Platform’da yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Klinikdepom ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Klinikdepom ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

·        4.5. Üye, Platform üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Klinikdepom bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Sanal Mağaza’da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

·        4.6. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

·        4.7. Klinikdepom, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

·        4.8. Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar’a iletebilecektir.

·        4.9. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

·        4.10. Üye, Platform’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

·        4.10.1. Platform’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;

·        4.10.2. Platform’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

·        4.10.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

·        4.10.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

·        4.10.5. Virüs veya Platform’ne, Platform’nin veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

·        4.10.6. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

·        4.10.7. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Klinikdepom önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

·        4.10.8. Hizmetler’in, Platform’da sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

·        4.11. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri Platform’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

·        4.12. Üye, Klinikdepom ve Klinikdepom'un yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, Websitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

·        4.13. Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Klinikdepom’un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

·        4.14. Üye, siparişi verirken ürünleri teslim alması için başka kişilerin isimlerini verebilecek ve bu teslimat kişisini Klinikdepom’ya beyan edecektir. Ürünlerin Üye tarafından bildirilen kişiler tarafından teslim alınması ve teslimi gösterir belgede hasarlı teslime ilişkin bir kayıt olmaması durumunda, Üye, ürünlerin kendisine teslim edilmediği, eksik veya hasarlı teslim edildiği iddialarında bulunamayacaktır.

·        4.15. Üye, satış akdinin tamamlanması ile Satıcı ile arasında Satış Sözleşmesi’nin akdedilmiş sayılacağını (bu sözleşme içerisinde belirlenen Üye konumunda olduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.

·        4.16. Üye, Satıcı ile ticari ve mesleki amaçlarla yapacağı anlaşmalara Klinikdepom’nın taraf olmadığını kabul ve beyan eder. Üye, Satıcı ile yapacağı tüm anlaşmalara ilişkin ürünleri, kalitesinden, mevzuata ve özellikle Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’ne uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından, cihazların imalatçısının belirlemiş olduğu ve uluslararası standartların öngördüğü koşullarda muhafaza edildiğinden, cihazların ilgili yönetmelikte belirtilen Kurum tarafından oluşturulan kayıt ve bilgi yönetim sistemine (ÜTS) kaydedildiğinden, kullanıcı eğitimi gerektiren cihazlar için cihazın teslimi sırasında ve sonrasında sağlık meslek mensuplarına, sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara veya gerçek kişilere cihazın kullanımı ile ilgili eğitimlerin verildiğini/verileceğini ve talep halinde bunları belgeleyeceğini ve sair diğer gereklilikleri sağladığını ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı’nın bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

·        4.17. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

·        4.18. Klinikdepom’un bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, Klinikdepom söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Klinikdepom’nın bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

·        4.19. Klinikdepom’un, Platform’daki ürün, hizmet veya kategorilerin tanıtımları için düzenlediği veya Klinikdepom’nın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kampanyaların ve bu kapsamda üretilen kuponların, hediye çeklerinin veya puanların kötüye kullanıldığının tespiti halinde, Klinikdepom söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Klinikdepom’nın bu kişiler hakkında durumun niteliğine göre yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

·        4.20. Klinikdepom, ALICI ve SATICI arasındaki satış sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, SATICI’yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; ALICI’yı ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı koruma amaçlı “Klinikdepom Güvenli Alışveriş Sistemi” hizmeti sunmaktadır. Klinikdepom Güvenli Alışveriş Sistemini uyarınca, ALICI ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli, SATICI adına ve hesabına Klinikdepom'un anlaşmalı olduğu BDDK lisanslı ödeme kuruluşu tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşun havuz hesabına aktarılır. Üye, Klinikdepom Güvenli Alışveriş Sistemi'ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara Platform üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını ve Klinikdepom'u söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

·        4.21. İşbu Sözleşme uyarınca, Klinikdepom, Satıcı’nın işbu Sözleşme'yi ihlali nedeniyle maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Üye’den bizzat tahsil edebilir.

 

5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

·        5.1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

·        5.2. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

·        5.3. Klinikdepom, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

·        5.4. Üye’nin, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle Klinikdepom’unn doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Klinikdepom’un herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Klinikdepom’un söz konusu hakkını kullanması Klinikdepom’un Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Klinikdepom Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

·        5.5. Üye, Klinikdepom aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Aksi halde Üye, doğabilecek her türlü zarara karşı Klinikdepom’yı tazmin etme yükümlülüğü altında olacaktır. Ayrıca, Klinikdepom ’ya bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, Klinikdepom Üye’nin cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Üye’ye haber vermeksizin bloke edebilir.

·        5.5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, fesih yalnızca Taraflar'ın ilişkisini etkileyecek; Üye’nin Satıcı’ya karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir. Bununla beraber Klinikdepom, Üye’den gelebilecek iade talep hakkı süresi sona erene kadar, Satıcı’nın cari hesap alacağına bloke koyabilecektir. Söz konusu durumda, iade süresinin sona ermesinin ardından, cari hesap alacağı üzerindeki blokaj kaldırılacaktır. Bu işlemler, Klinikdepom’nın hizmetlerine ilişkin olup, Satıcı ile Üye arasındaki hukuki ilişkinin kapsamında Klinikdepom’nın da olduğu anlamına gelmeyecektir

 

6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

·        6.1. Klinikdepom, Üye’nin Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Klinikdepom, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Platform’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Platform’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde kisiselverilerim@Klinikdepom adresine elektronik posta göndererek ya da Platform’da yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.

·        6.2. Üye tarafından Platform’da Üyelik oluşturmak veya Platform’dan faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Klinikdepom ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla Klinikdepom iştirakleriyle paylaşılacaktır. 

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Klinikdepom markası ve logosu, Klinikdepom mobil uygulamasının ve Platform’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Klinikdepom tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Klinikdepom mülkiyetindedir. Üye, Klinikdepom veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Klinikdepom izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Klinikdepom mobil uygulamasının veya Platform’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Klinikdepom izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya klinikdepom.com fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Klinikdepom ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Klinikdepom, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Platform’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Klinikdepom kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Klinikdepom işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Klinikdepom ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

Taraflar, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilgi’nin sahibi Taraf'ın önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaklardır. Klinikdepom’unn Gizli Bilgi'yi Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Taraf’ın yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Taraf’a iletebilme hakkı saklıdır.

10. GİZLİLİK

Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

 

11. MUHTELİF HÜKÜMLER

·        11.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Klinikdepom resmi defter ve ticari kayıtları ile Klinikdepom veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

·        11.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

·        11.3. Bildirim Klinikdepom, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

·        11.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

·        11.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri. Üye, Klinikdepom Klinikdepom önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

·        11.6. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

11 (onbir) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 

EKLER

EK-1: Klinikdepom Güvenli Alışveriş Sistemi

A- GÜVENLİ ALIŞVERİŞ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

1. KlinikDepom Güvenli Alışveriş Sistemi hizmeti işbu sözleşmede belirtilen ALICI ve SATICI sıfatına sahip Üye’lerin Platform’u kullanarak alım-satım konusunda çevrimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilebilmesi için taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde SATICI’nın ürünü ALICI’ya göndermesi/hizmetin sağlanması ve ALICI tarafından KlinikDepom’nın çalışmakta olduğu BDDK lisanslı ödeme kuruluşunun Hesabına aktarılan ürün bedelinin hizmet bedeli ve hizmet komisyonu mahsup edilerek SATICI’nın hesabına transfer edilmesini amaçlayan (bu koşulların gerçekleşebilmesi ALICI ve SATICI’nın sorumluluğundadır)  işbu sözleşmede, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerinde veya Platform’da detayları açıklanan sistemdir.
2. Aşağıdaki hükümler, KlinikDepom Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti’ni kullanan ALICI ve SATICI sıfatına sahip olan Üye’lerin hak ve yükümlülükleri ile KlinikDepom’nın bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

SATIŞ

3. KlinikDepom Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti’nde, ALICI, Platform’da ilanları gösterilen SATICI’ya ait ürün ve hizmet satın alma talebini; Platform’un alt kapısını kullanarak yapar. SATICI’nın mal veya hizmetlerini Platform’da satışa sunması; ilan Plaform’da yayınlandığı anda başlar.
4. ALICI’nın, SATICI’ya ait ürünü Platform’dan satın alarak ödemeyi yapması, işbu sözleşmenin kurulması anlamına gelir.
5. Satın alma gerçekleştiğinde satış bedeli KlinikDepom’nın çalışmakta olduğu BDDK lisanslı ödeme kuruluşunun Hesabı’nda tutulmak üzere Ödeme Kuruluşu tarafından ALICI’dan tahsil edilir. Bu süreçte KlinikDepom hiçbir para transferi işleminin tarafı olmamakta ancak Ödeme kuruluşuna, ALICI’dan ödemenin SATICI hesabına geçirilmesi açık onayı, ilgili süre boyunca itiraz edilmeyerek verilen örtülü onayı veya ödemenin yapılmaması ile ilgili itirazı iletmekle yükümlü olup başka hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. SATICI KlinikDepom’nın tüm ödeme işlemlerinden, yukarıda sayılan durumları Ödeme Kuruluşuna iletmekten başka hiçbir sorumluluğu olmadığını, doğabilecek tüm ihtilaflarda husumeti Ödeme Kuruluşuna yönelteceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

PAKETLEME

6. SATICI tarafından ALICI’ya gönderisi sağlanan ürünler hasar görmeyecek ve kargo aracında yer alan diğer ürünlere zarar vermeyecek şekilde paketlenmelidir. SATICI, paketleme işlemleri sırasında başka bir platforma veya şirket/tacire ait herhangi bir ambalaj/paket kullanmayacaktır. Aksi takdirde, KlinikDepom tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde SATICI, KlinikDepom’nın inisiyatifine bağlı olarak kendisine ait mağazanın süreli veya süresiz olarak kapatılabileceğini kabul eder.

KARGOLAMA

7. Platform ödemenin yapıldığını teyit ettikten sonra SATICI’ya ürünü göndermesi gerektiğini bildirir. Bu bildirimin akabinde SATICI, 2 iş günü içerisinde ürünü ALICI’nın belirttiği adrese gönderilmek üzere, SATICI tarafından klinikdepom’a bildirilen kargo firmasını seçerek ve kargo numarasını sisteme yasınyacak şekilde bilgilendirerek teslim eder. Tekraren belirtilmelidir ki. Ürünün ALICI’ya ulaştığının kargo firması tarafından SATICIYA bildirilmesinin ardından SATICI sipariş durumunu günceller, ALICI’nın ürünün ya da mal veya hizmet ifasının ayıplı olduğu yönünde Platform’a bir bildirimde bulunmaması ve Platform’da ALICI’ya işbu sözleşme ile SATICI’nın sağladığı 7 günlük iade süreci içerisinde ALICI’nın cayma hakkını kullanmaması durumunda, satış bedeli KlinikDepom tarafından belirlenen süre içerisinde SATICI’nın hesabına aktarılır.

İADE

8. ALICI’nın, ürün kendisine ulaştığından itibaren 7 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin ürünü SATICI’ya iade etme hakkı bulunmaktadır. İşbu iade, belirtilen süre içerisinde Platform üzerinden yapılacak bir iade bildirimi kaydıyla olur. Platform’dan yapılmayan hiçbir iade başvurunda KlinikDepom’nın herhangi bir sorumluluğu ve/veya görevi yoktur. İade ihbar süresinin kullanılması için Platform üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede Satıcı'ya ulaştırılması gerekmez. SATICI bu süre içerisinde kendisine iade edilen ürünü geri çeviremez ve süreç içerisinde yapmış olduğu masrafları veya iade sebebiyle uğramış olduğu herhangi bir zararı ne ALICI’dan ne de KlinikDepom’dan talep edemez.
9. İşbu sözleşmede belirlenen 7 günlük iade hakkının ötesinde, ayıp ve ayıba bağlı iade süreç ve şartları Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili yasal mevzuat ile düzenlenmiş olup, SATICI söz konusu mevzuat hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, ALICI tarafından geri gönderilen ürünü teslim aldığını KlinikDepom’ya 2 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır. ALICI’nın cayma hakkını kullandığını KlinikDepom’ya bildirmesi halinde KlinikDepom ayrıca bir inceleme ve SATICI’dan açıklama veya savunma alma yükümlülüğü bulunmaksızın satılan ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini ALICI’ya ödeyecek olup, söz konusu bedeller için SATICI’ya rücu edecektir.
10. SATICI tarafından ALICI’ya eksik ürün/ayıplı ürün gönderilmesi ve bu durumun ALICI tarafından KlinikDepom’ya veya SATICI’ya bildirilmesi durumunda SATICI, kendisine bildirimin yapılmasından itibaren 2 iş günü içerisinde söz konusu aykırılığı gidermekle ve ALICI’nın sipariş ettiği ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde KlinikDepom, ALICI tarafından kendisine bildirilen iade talebini onaylayarak ALICI’ya ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini iade edecektir. İşbu bedeller için KlinikDepom tarafından SATICI’ya ayrıca rücu edilecektir.
11. SATICI, ALICI’dan gelen iadeleri kabul etmekle yükümlüdür. Ancak, ALICI tarafından SATICI’ya iade edilen ve SATICI tarafından teslim alınan ürünler iade edilmeye uygun değilse SATICI, Platform sitesi üzerinden KlinikDepom’ya iadeyi kabul etmeme sebebini bildirmekle yükümlüdür. SATICI, ALICI’Iardan gelen iadeleri kargodan teslim almaz veya kargodan teslim alıp KlinikDepom’ya bildirim yapmadan ve sebebini açıklamadan ALICI’ya ürünü geri gönderirse ve bu durum ALICI tarafından KlinikDepom’ya bildirilirse; KlinikDepom ALICI’dan ürünü yeniden iade etmesini talep eder. ALICI’nın ikinci defa ürünü iade etmesine karşı SATICI ürünü kargodan teslim almaktan imtina eder ve/veya teslim alıp yeniden ALICI’ya gönderirse KlinikDepom tarafından söz konusu iade onaylanır ve ürün bedeli ALICI’ya ödenip ödenen bedel SATICI’ya rücu edilir.
12. Rücu edilecek bedeller SATICI’ya işbu sözleşme kapsamında ödenecek tüm bedeller içerisinden mahsup edilebilir. Bu kapsamda "SATICI” “KlinikDepom”yı cayma hakkına ve ayıplı mala ilişkin bildirimlerin alınması ve bunlara ilişkin bedellerin “ALICI”ya ödenmesi hususunda yetkilendirmiştir. SATICI KlinikDepom’nın kendisine bu yönde hazırlayacağı ödeme bildirimi ve faturaya itiraz etmeyeceğin, ilk talepte herhangi bir kesinleşmiş ilama gerek kalmaksızın ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATIŞIN KAPATILMASI

13. SATICI, alım talebinin kendisine ulaşmasının akabinde 2 iş günü içerisinde ürünü kargoya teslim etmez ve taahhüt edilen süre içerisinde ALICI’nın sipariş ettiği ürünler ALICI’ya teslim edilmezse; "KlinikDepom”, satışı iptal etme, müşteriye hediye çeki verme, hediye çeki, tutarını SATICI’nın hesabına borç kaydetme, taahhüt edilen süre içerisinde ALICI’ya ürünün teslim edilmemesi halinde ceza faturası kesme ve SATICI’nın mağazasını kapatma yetkisine ve hakkına sahiptir. KlinikDepom, SATICI’nın ALICI’ya göndermiş olduğu ürünlerin eksik/ayıpIı/yanlış/hasarlı olup olmadığına, ALICI’lardan SATICI’dan sipariş edilen ürünlere ilişkin gelen ürün iadelerine ve SATICI tarafından iptal edilen siparişlere ilişkin her hafta sayısal bir raporlama yapacaktır. İşbu rapora göre ALICI’lara teslim edilen eksik/ayıpIı/yanlış/hasarlı ürünler veya ALICI’Iardan gelen iadeler, SATICI’nın son 6 (altı) haftada yapmış olduğu satış ortalaması oranını aşarsa KlinikDepom’nın kendi inisiyatifinde olmak üzere SATICI’nın mağazası süreli veya süresiz olarak kapatılabilecektir.

BEYANLARIN ESAS ALINMASI

14. Platform, ürünün gönderilmesi ve ürün bedelinin "SATICI” hesabına transfer edilmesi de dâhil tüm süreçlerde ALICI ve SATICI’nın beyanlarının gerçeğe uygun olduğu varsayımıyla hareket eder. ALICI ve SATICI’nın beyanlarının gerçeğe uygun olmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan ALICI ve SATICI doğrudan sorumludur. Platform’un, ürünün kargoya verilmesi veya ALICI’ya ulaşması da dâhil herhangi bir süreci ayrıca kontrol etme yükümlülüğü bulunmayıp bu yükümlülükler ALICI ve SATICI tarafından doğrudan yerine getirilir.
15. ALICI ve SATICI tüm bildirimlerini Platform üzerinden belirtildiği şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Usulüne uygun yapılmayan bildirimler hiç yapılmamış sayılacaktır. SATICI ve ALICI’nın Platform üzerinden yapmaları gereken bildirimleri yapmaları gereken sürelerde yapmamaları halinde ortaya çıkacak tüm sonuçlardan kendileri sorumludur. KlinikDepom’nın, bu bildirimlerin süresinde yapılmamış olması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlardan herhangi bir sorumluluğu yoktur.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

16. ALICI ve SATICI arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık durumunda, işbu dokümanla sözleşme ve ayrılmaz ekleriyle belirlenen süreçlerin yerine getirilmesi amacıyla KlinikDepom, anlaşmazlığa konu ürünün bedelini KlinikDepom, ödeme kuruluşuna vereceği talimatla bloke etme hakkına sahiptir. KlinikDepom bu durumlarda işbu doküman ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ürün bedelini ilgili tarafa iletecektir. Platform, usulüne uygun olarak kullanılmadan, ürün satışıyla ilgili kabul veya ret beyanlarına ilişkin KlinikDepom’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
17. ALICI, Platform üzerinden Platform’un alt yapısını kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle SATICI tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşmede ve yasalarda tanınan istisnai haller dışında "ALICI" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
18. ALICI, Platform üzerinden yapmış olduğu satın alma işlemlerinde yalnızca, KlinikDepom’nın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu hesabına para transferi yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. ALICI, KlinikDepom’nın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşunun hesabına para transferlerini yaparak bedelin satıcıya aktarılması için temsilci olarak KlinikDepom’yı ve onun yetki vereceği kişi/kurumları yetkilendirmekte, SATICI ise işbu sözleşme ile belirlenen şartların oluşması halinde ALICI tarafından gönderilen bedelin temsilci sıfatıyla kendisine aktarılması için KlinikDepom’yı ve onun yetki vereceği kişi/kurumları yetkilendirmektedir. Para borcunun ifasının yukarıda anlatılan sistem dışında başka yollarla gerçekleştirilmesi durumunda KlinikDepom’nın, KlinikDepom Güvenli Alışveriş Hizmetine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi ALICI ve SATICI’nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.
19. KlinikDepom satış bedelinin ifasında ALICI’ya taksitle pazaryeri kolaylığı sunabilir. Bu durumda taksitli ödemeye ilişkin koşullar KlinikDepom tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında veya öncesinde “Platform’un ilgili bölümünde ALICI’ya duyurulmaktadır. ALICI taksitli ödemeye karar verir ise Platform’un ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
20. ALICI, SATICI tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan görsel, yazınsal ve işitsel açıklamaların doğruluğu veya tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında KlinikDepom’nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. SATICI, Platform üzerindeki satış panelinde, ürünlerini satışa arz ederken, ürün resmi, ismi, açıklaması ve ambalaj içeriği gibi bilgileri kontrol etmek, herhangi bir yanlışlık veya eksiklik durumunda ürünü satışa arz etmeden KlinikDepom’ya yazılı veya Platform üzerinden oluşturacağı bir formla ulaşarak gerekli eksiklikleri belirtip giderilmesini talep edecektir. SATICI’nın bu durumlara dikkat etmeden yapacağı satışlarda, SATICI’nın satışa arz ettiği ürünün ismi ve ambalaj içeriğindeki şekliyle ALICI’ya yollaması, bu durumdan imtina ettiği hallerde ise, ürünün belirtilen sürede yollanmamasına ilişkin hükümlerin SATICI’ya uygulanacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
21. SATICI, Platform’da sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. SATICI Platform’da sunduğu ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere “Üyelik Sözleşmesi”nde belirlenen veya “Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen Platform’un ve Platform’da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. SATICI, Platform’a sunduğu ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, KlinikDepom’nın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. SATICI, Platform’da sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili satın alma talebinde bulunan ALICI’ya söz konusu ürünün satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini, ÜTS ile ilgili tüm sorumluluklarını yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.
22. SATICI, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde KlinikDepom’ya yapılan taleplere karşı KlinikDepom’u her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
23. SATICI, ALICI’ya ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin ALICI’ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile özellikle İlaç ve Tıbbi Cihaz mevzuatı başta olmak üzere tüm mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. SATICI işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, KlinikDepom tarafından onaylanmayan kargo firmaları aracılığıyla ve Aldığı kargo barkod numarasını Platforma bildirmeden yerine getiremez.